МРЕЖАТА НА ЛАГОВИ (Локални Акциони Групи) креира можности за одржлив рурален развој преку заедничко делување на локалните акциони групи во спроведување на уникатниот ЕУ ЛИДЕР пристап.

Руралниот развој е непходност за нашата држава, па затоа МРЕЖАТА НА ЛАГОВИ своите активности ги насочува кон промовирање на одржлив развој во руралните заедници преку подобрување на социјалната инфраструктура, економски раст и заштита на животната средина.

МРЕЖАТА НА ЛАГОВИ е креирана да им даде поддршка на Локалните Акциони Групи во дизајнирање и остварување на ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ преку реобсмислување на долгорочниот потенцијал на локалните рурални заедници.

 

 

Нашите членови

Нашите партнери

Нашите Донатори